Aktivity v sociálnej oblasti

Ako prebiehal hlavný sčítací večer (a sčítanie) ľudí bez domova

25.10.2023

Bratislava v spolupráci s partnerskými organizáciami  vyslala v pondelok 16.10. 2023 do ulíc mesta, ako aj do vybraných pobytových zariadení viac ako 30 dvojíc vyškolených anketárov. Dvojice tvorili dobrovoľníci a sociálni pracovníci, ktorých úlohou bolo osloviť a zaznamenať stretnutia s ľuďmi, ktorí nemajú vlastný domov. Takéto sčítanie sa v hlavnom meste konalo už po druhý raz s cieľom získať aktuálne dáta o počte ľudí v bytovej núdzi a ich životných podmienkach a potrebách.

Zázemie počas tzv. sčítacieho večera pre organizačný tím a dobrovoľníkov bolo v Starej Tržnici. Tu sa jednotlivé tímy zaregistrovali, mali možnosť sa pred výjazdom do terénu lepšie spoznať a porozprávať sa s ľuďmi z mesta a mimovládnych organizácií, pričom mali možnosť lepšie spoznať ich prácu v tejto oblasti.

Sčítacieho večera sa zúčastnilo takmer 100 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z mimovládnych organizácií, štátnej správy, samosprávy a vysokých škôl. Bola to naozaj rôznorodá skupina ľudí, ktorých spájala rovnaká idea – pomôcť pri realizácii dobrej veci.

Sčítanie ľudí bez domova v Bratislave 2023: „Ľudia bez domova sa rátajú“

V poradí už druhé sčítanie ľudí bez domova realizovalo mesto Bratislava v úzkej spolupráci s Inštitútom pre výskum práce a rodiny (IVPR), mimovládnymi organizáciami pracujúcimi s ľuďmi bez domova a niektorými mestskými časťami. Prvé sčítanie sa uskutočnilo v roku 2016. Zistené údaje je však potrebné aktualizovať a sledovať. Mesto sa preto zaviazalo realizovať sčítania na pravidelnejšej báze - každé 3 roky (Koncepcia mestskej bytovej politiky 2020 - 2030).

Zisťovanie štruktúry a príčin bezdomovectva je veľmi dôležité, aby mesto spolu s poskytovateľmi sociálnych služieb a mestskými časťami vedeli účelne nastaviť systém pomoci, a zároveň mohli aj argumentačne vstupovať do legislatívnych procesov s cieľom adekvátnejšieho systémového nastavenia pre podporu prevencie a ukončovania bezdomovectva.

Ako sa takéto sčítanie robí?

Sčítanie prebiehalo, podobne ako naposledy, v zariadeniach sociálnych služieb, v nocľahárňach, v nízkoprahových denných centrách, v pobytových zariadeniach, ale aj priamo v teréne. Informácie o počte ľudí, ktorí nemajú svoj domov, t.j. nemajú kam ísť, poskytli aj zariadenia dočasnej ústavnej starostlivosti.

Mimovládne organizácie, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova začali sčítavať koncom septembra na odľahlých miestach v teréne. Kľúčová časť sčítania prebiehala v tzv. sčítací večer, ku ktorému sa v rámci metodiky „point-in time“ zisťuje minimálny počet ľudí bez bývania, t.j. od ľudí prespávajúcich vonku až po ľudí v neadekvátnom, resp. neistom bývaní. V tento deň sa sčítavalo napríklad v útulkoch, nocľahárňach a vonku na ulici na rôznych trasách naprieč mestom Bratislava. Do konca októbra 2023 prebieha tzv. do-sčítanie v nocľahárňach a denných centrách, aby sa do sčítania dostali aj ľudia, ktorých sa počas jedného (sčítacieho) večera nepodarilo zachytiť, no sú aktuálnymi klientmi služieb pre ľudí bez domova.

Okrem počtu a základných informácií o človeku (napr. vek a pohlavie) sa tam, kde je to možné a vhodné, vypĺňal aj krátky dotazník, aby sa získali podrobnejšie informácie o životných situáciách ľudí, ktorí nemajú svoj domov. Anketári - zmiešané tímy sociálnych pracovníkov aj dobrovoľníkov zisťovali prostredníctvom dotazníkov okrem iného aj príčiny straty bývania, zloženie domácnosti, ekonomickú situáciu, či zdravotné problémy ľudí bez domova.

Predbežné výsledky zo sčítania zverejníme začiatkom roka 2024.

Zdieľať