Hlavné mesto v oblasti ochrany ovzdušia vydáva najmä súhlasy na povoľovanie stavieb a uvedenie do prevádzky malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, napríklad tepelné a technologické zdroje a vyrubuje poplatky za znečisťovanie ovzdušia.

Čo je malý zdroj znečisťovania ovzdušia?

Podľa veľkosti definujeme 3 zdroje znečisťovania ovzdušia - malý, stredný a veľký. Hlavné mesto Bratislava vydáva povolenia iba pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia.
Za malý zdroj znečisťovania ovzdušia považujeme napr. vykurovanie v rodinných domoch, chatách a iných objektoch pomocou krbu na tuhé palivo alebo plynového kotla. Okrem rodinných domov ide aj o väčšie technologické celky a plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, ako napr.:
    skládky palív, surovín, produktov a odpadov
    stavby znečisťujúce ovzdušie
    technologické objekty znečisťujúce ovzdušie (napr. udiarne, tlačiarne, výrobné haly, lakovne, pražiarne kávy a pod.)
Osobitný predpis: Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.