Verejné osvetlenie

Informácie pre projektantov a stavebníkov

Štandardný postup pri realizácii stavebnej činnosti

1
Overenie existencie inžinierskych sietí v správe hlavného mesta v záujmovej lokalite – zákres inžinierskych sietí hlavného mesta SR Bratislavy.
2
V prípade existencie inžinierskych sietí hlavného mesta SR Bratislavy v záujmovej lokalite je potrebné splnenie štandardných podmienok a vydanie súhlasného stanoviska správcu verejného osvetlenia.
3
V prípade zásahu do existujúcej siete verejného osvetlenia (napríklad prekládka stožiara verejného osvetlenia) alebo budovania novej časti verejného osvetlenia, ktorá bude odovzdaná do majetku a správy hlavného mesta, je potrebné technické detaily, resp. projektová dokumentácia v rozpracovanosti, konzultovať so správcom verejného osvetlenia, ktorý následne vydá súhlasné stanovisko správcu verejného osvetlenia.
4
Pred realizáciou stavebnej činnosti je potrebné zrealizovať vytýčenie sietí verejného osvetlenia v teréne. Vytýčenie môže realizovať iba správca verejného osvetlenia alebo ním poverený subjekt. Podkladom pre vytýčenie sietí verejného osvetlenia v teréne odborným pracovníkom je zákres inžinierskych sietí hlavného mesta SR Bratislavy.

Všeobecné princípy pre zásahy do siete verejného osvetlenia

  rozsah je potrebné vždy konzultovať so správcom verejného osvetlenia
  zásah by mal byť realizovaný tak, aby nedošlo k narušeniu jednotného rázu osvetľovacej sústavy v danej lokalite prostredníctvom vyvolaného bodového zásahu (napr. vyvolaná prekládka 1 svetelného miesta bez použitia rovnakého typu prvkov – stožiarov, výložníkov, svietidiel)
  v prípade lokalít s obojstrannou osvetľovacou sústavou, kde vyvolané úpravy zasahujú iba do 1 strany verejného osvetlenia, nie je možné použiť LED technológiu na dotknutej strane a opačnú stranu ponechať bez zásahu
  je potrebné zjednotiť osvetľovaciu sústavu v celom uličnom profile využitím jednotnej technológie
  pri potrebe prekládok jednotlivých stĺpov verejného osvetlenia nie je možné používať káblové spojky, je potrebné vymeniť všetky dotknuté káblové polia

Aké náležitosti potrebujete do projektovej dokumentácie verejného osvetlenia?

Ak chcete realizovať zásah do siete verejného osvetlenia alebo budovať novú časť verejného osvetlenia, ktorá bude odovzdaná do majetku a správy hlavného mesta SR Bratislavy, je potrebné, aby ste vypracovali a v rozpracovanosti konzultovali projektovú dokumentáciu spracovanú odborne spôsobilou osobou.

Má obsahovať minimálne:

  technickú správu s popisom navrhovaného technického riešenia a plánom organizácie výstavby,
  svetelno-technický výpočet vrátane priebežných úsekov a kolíznych úsekov. Stanovenie tried komunikácií prebieha v súlade s EN13201 za účasti správcu verejného osvetlenia,
  situačný výkres s vyznačením existujúceho verejného osvetlenia, príp. demontáží existujúceho verejného osvetlenia a navrhovaného verejného osvetlenia,
  vzorové rezy uloženia káblov, stožiarové základy v súlade s princípmi a štandardmi osvetlenia.