Klimatický plán

Zelenšia a zdravšia Bratislava

Klimatický plán, formálne Akčný plán pre udržateľnú energetiku a klímu hlavného mesta SR (SECAP), vznikol ako odpoveď na naliehavé klimatické výzvy, ktorým čelíme v našom meste, na Slovensku aj celosvetovo. Zároveň je naplnením záväzku mesta v Dohovore starostov a primátorov pre klímu a energetiku.

Klimatický plán na stiahnutie

Hlavné ciele klimatického plánu

Klimatický plán obsahuje 16 strategických priorít a  65 opatrení, ktoré sú organizované okolo štyroch strategických cieľov:

 • znížiť tvorbu skleníkových plynov do roku 2030 oproti roku 2005 o 55 %

 • pripraviť Bratislavu na dosiahnutie klimatickej neutrality v roku 2050

 • zlepšiť adaptáciu mesta na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy vrátane zlepšenia krízového manažmentu

 • posilniť spoluprácu s občanmi a firmami na riešení klimatickej zmeny

Plán obsahuje opatrenia mesta a mestských organizácií na zníženie emisií v oblastiach, na ktoré má mesto priamy vplyv (mestský majetok, odpady, doprava a adaptácia na zmenu klímy). Zároveň navrhuje aj opatrenia, ktoré by mali realizovať obyvatelia a firmy, pričom Bratislava ich chce v tomto úsilí aktívne podporovať.

Kľúčové oblasti a opatrenia klimatického plánu pre zelenšie a zdravšie mesto

Opatrenia sa budú realizovať v týchto 6 oblastiach:

 • Mesto ide príkladom

 • Zhodnotenie odpadov

 • Udržateľná mobilita

 • Obyvatelia Bratislavy

 • Zodpovedné firmy

 • Adaptácia na zmenu klímy

Vzhľadom na komplexnosť akčného plánu sme pre prvé roky implementácie vybrali 10 kľúčových opatrení.

 1. Energetický manažment: zavedenie energetického manažmentu na budovách mesta s cieľom ušetriť aspoň 35% energií
 2. Obnoviteľné zdroje energie: inštalácia fotovoltaických elektrární na objektoch v majetku mesta, ktoré pokryjú aspoň 20% ročnej spotreby elektriny
 3. Modernizácia verejného osvetlenia: dokončenie rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia so 100% pokrytím LED technológiou
 4. Udržateľná mobilita: vybudovania a modernizácia 10 km električkových tratí
 5. Nové nabíjacie stanice: vybudovanie 400 nových nabíjacích staníc pre osobné elektrické vozidlá
 6. Zodpovedné firmy: Business Climate Challenge (Program spolupráce s firmami na znižovanie spotrieb energií)
 7. Teplárenstvo: zmena koncepcie v oblasti tepelnej energetiky s cieľom dlhodobého znižovania emisií skleníkových plynov v teplárenstve
 8. Program Živé miesta: revitalizácia 15 parkov a verejných priestorov
 9. Nová zeleň: výsadba 25 000 stromov a krovín
 10. Pitné fontánky: inštalácia 80 pitných fontánok

Často kladené otázky

Ako sa môžu do realizácie plánu zapojiť mestské časti Bratislavy, ak sa nezapojili do prípravy?

Naším dlhodobým cieľom je vytvárať priestor pre zapojenie mestských častí. Prvou mestskou časťou, ktorá sa zapojila priamo do tvorby klimatického plánu, je Petržalka, a dúfame, že čoskoro pribudnú ďalšie. Pokiaľ má vaša mestská časť záujem, oslovte Klimatickú kanceláriu na [email protected]. Dohodneme sa na procese oficiálneho zapojenia, pomôžeme vám naplánovať vlastné aktivity a zapojíme vás do koordinovania a monitorovania klimatického plánu.

Mám nápad na vylepšenie alebo obavy z toho ako sa bude klimatický plán realizovať. Komu sa môžem ozvať?

Nápady alebo otázky ohľadom klimatického plánu môžete smerovať priamo na Klimatickú kanceláriu na [email protected].

Akým spôsobom plánujete zapájať obyvateľov a firmy do realizácie klimatického plánu?

Pre obyvateľov plánujeme čo najviac uľahčiť procesy a postupy súvisiace s dvoma najväčšími cieľmi plánu – so šetrením spotrieb energií a s inštaláciou obnoviteľných zdrojov energií. Podobne ako Metropolitný inštitút Bratislavy vytvára manuály pre verejné priestory, plánujeme zmapovať procesy, pomôcť ich zjednodušeniu a zjednoteniu a zároveň pripraviť návody pre obyvateľov v oboch oblastiach.

Pre firmy pripravujeme po vzore Londýna program Business Climate Challenge, ktorým sa budeme snažiť motivovať firmy na území Bratislavy k znižovaniu spotrieb energií a k znižovaniu uhlíkovej stopy.