Centrá voľného času zabezpečujú podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov vo vzťahu k tráveniu ich voľného času.
Centrá voľného času usmerňujú rozvoj záujmov deti a ostatných zúčastnených osôb, utvárajú podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľajú sa na formovaní zmysluplného trávenia ich voľného času a zabezpečujú podľa potrieb súťaže detí navštevujúcich základné a stredné školy na území Bratislavy.
Centrá voľného času môžu tiež poskytovať metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi a mládežou v ich voľnom čase.
V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je aktuálne Centrum voľného času, Gessayova 6, ktoré voľnočasové aktivity pre deti a mladých ponúka v rámci 15 elokovaných pracovísk (niečo ako pobočky) po celej Bratislave.