Sociálne zariadenia

Centrum pre deti a rodiny REPULS

Centrá pre deti a rodiny sú odborné zariadenia, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a socálnej kurately zamerané na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ochranu práv a právom chránených záujmov detí, prehlbovanie a opakovanie porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu - detí i plnoletých osôb.
Sú zriadené v zmysle zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.
V Centre pre deti a rodiny REPULS je deťom a ich rodinám poskytovaná odborná podpora a pomoc pobytovou a ambulantnou formou.
Hlavné mesto je v zmysle zákona č.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele zriaďovateľom Centra pre deti a rodiny REPULS, ktoré je organizačnou jednotkou Magistrátu hlavého mesta SR Bratislavy.

Účel pobytu

Nácvik rodičovských, komunikačných a sociálnych zručností, ktoré rodič alebo iná fyzická osoba nevyhnutne potrebuje na výkon svojich rodičovských povinností.
Účelom pobytu v Centre nemôže byť iba riešenie bytovej otázky.

Súčasť odbornej starostlivosti

Úprava a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom, sanácia rodinného prostredia, riešenie náhle vzniknutých krízových situácií v rodine.

Kontakt

Adresa: Centrum pre deti a rodiny REPULS Budatínska 59/A, 851 06 Bratislava
+421 2 622 500 35
zavolať
miriam.andrassy@bratislava.sk
napísať