Mesto Bratislava môže poskytnúť dotáciu na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov (na základe Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a VZN č. 5/2022).
Zároveň môže prostredníctvom dotačných programov hlavného mesta podporiť voľnočasové a vzdelávacie aktivity detí a mládeže, obyvateľov hlavného mesta v športových, kultúrnych a sociálnych projektoch.

Kontakt

Ak ste na tejto stránke nenašli odpovede na všetky vaše otázky, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese.
sekciasocialnychveci@bratislava.sk
napísať