Počet bytov vo vlastníctve hlavného mesta: 1879 bytov v 413 budovách Z toho v správe mestských častí: 1004 bytov V správe hlavného mesta: 875 bytov (podstatná časť je v užívania schopnom stave) V bezbariérovom stave: 11 bytov

Byty sa nachádzajú v rôznych mestských častiach Bratislavy – MČ Petržalka, Ružinov, Karlova Ves, Nové Mesto, Rača, Dúbravka, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Staré Mesto.

Magistrát hlavného mesta i miestne úrady jednotlivých mestských častí spravujú obecný bytový fond prostredníctvom špecializovaných správcovských organizácií.

Dokumenty

Povinnosť správcov

Povinnosťou správcov obecných bytov je:

  • zabezpečovať pre nájomcov prepis nájomného, stanovenie zálohových platieb, sledovanie úhrad a vymáhanie pohľadávok
  • opravy a údržbu domov a ich spoločných zariadení, ako napr. schodištia, chodby, výťahy, práčovne, sušiarne, elektrické rozvody, vodu, kanalizáciu, plyn, strechu a fasádu domov

Služby zabezpečované správcami

V rámci služieb zabezpečujú správcovia:

  • dodávku tepla a teplej úžitkovej vody, studenej vody, osvetlenie a upratovanie spoločných priestorov, zimnú údržbu priľahlých priestorov, schodnosť prístupových chodníkov a odvoz a likvidáciu domového odpadu

Na koho sa môžete obrátiť, ak si správca neplní povinnosti?

V prípade, že správca neplní svoje povinnosti, sa ako nájomcovia bytov môžete obrátiť na správcu alebo priamo na vlastníka bytov (referát technickej podpory, resp. na príslušného referenta na oddelení správy bytov) telefonicky, osobne alebo písomnou formou

Povinnosti nájomcu

Povinnosť starať sa o svoj byt majú aj samotní občania bývajúci v bytoch, ktoré sú vo vlastníctve obce. Mali by svoj byt udržiavať v užívaniaschopnom stave.

napr. upratovaním, maľovaním, zabezpečením drobných opráv či zariaďovacích predmetov, ako napr. výmenou tesnení na batériách, žiaroviek, a tak znášať bežné  prevádzkové náklady spojené s bývaním.

Konkrétny správca obecných bytov môže tieto služby na požiadanie nájomcu sprostredkovať u konkrétnych dodávateľov, avšak na náklady nájomcu. Rovnakým spôsobom sa o obecné byty zverené do správy starajú jednotlivé mestské časti.