Žiadatelia

Žiadatelia, ktorým bol právoplatne priznaný nárok na bytovú náhradu a ktorí sú zapísaní v zozname žiadateľov, majú zákonný nárok ostať v reštituovaných bytoch do doby, pokým im mesto poskytne bytové náhrady.

Vlastníci bytov majú takisto zákonnú povinnosť akceptovať nájomcov bytov do doby poskytnutia bytovej náhrady a nemôžu ich bezdôvodne vysťahovať.

Aký je časový horizont procesu?

Aktuálne začalo hlavné mesto s odovzávaním prvých náhradných nájomnych bytov, ktoré boli zrekonštruované na jeho náklady. Hlavné mesto má rozpracované aj ďalšie projekty, na základe ktorých bude môcť byť splnená povinnosť zabezpečenia bytových náhrad poďla zákona č. 260/2011 Z.z.

Možnosť dočasného umiestnenia

Hlavné mesto vie poskytnúť tým žiadateľom, ktorým bol právoplatne priznaný nárok na bytovú náhradu a ktorí majú existenčné problémy v reštituovaných bytoch, dočasné umiestnenie v zariadeniach pre seniorov zriadených hlavným mestom. V takomto prípade je možné kontaktovať Kanceláriu prvého kontaktu - Front Office na prízemí Magistrátu hlavného mesta SR.

Kto sa zaoberá podnetmi?

Touto problematikou a konkrétnymi podnetmi sa prioritne zaoberajú pracovníci Oddelenia správy bytov.

Reštituenti

Hlavné mesto je zo zákona č. 260/2011 Z. z. povinné poskytnúť náhradné nájomné bývanie tým žiadateľom, ktorým bol právoplatne priznaný nárok na bytovú náhradu - náhradný nájomný byt.

Hlavné mesto má zákonnú povinnosť od 1.1.2017 vyplácať vlastníkom reštituovaných bytov rozdiel medzi trhovým a regulovaným nájomným (ďalej len „kompenzácia“), a to až do poskytnutia bytovej náhrady oprávneným žiadateľom.

Ktoré dôležité podklady potrebujete?

Základným podkladom pre priznanie nároku na kompenzáciu je:

  • znalecký posudok, vypracovaný znalcom z odboru stavebníctva

K žiadosti o kompenzáciu ako žiadatelia pripojte prosím, aj:

  • podklady, ktoré dostatočne preukážu odôvodnenosť Vášho nároku na vyplácanie kompenzácie (údaje o stave bytu, aktuálnej výške nájmu uhrádzaného nájomcom - regulovaného nájomného, výpisy z bankového účtu, a pod.).

Zoznamy žiadateľov

Zoznamy žiadateľov, ktorým bol v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. právoplatne priznaný nárok na bytovú náhradu a ktoré vedie hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9 ods. 8 v spojení s § 5 ods. 6 zákona č. 260/2011 Z. z.

Radi by sme upozornili, že v zozname sú zverejnené všetky Rozhodnutia o priznaní nároku na bytovú náhradu – náhradný nájomný byt, ktoré nadobudli právoplatnosť a ktorým bolo primátorom Hlavného mesta SR Bratislavy pridelené záväzné poradové číslo formou písomného Potvrdenia.

Zoznam sa priebežne upravuje v súlade s aktuálnym skutkovým a právnym stavom.

Dokumenty

Formuláre a tlačivá

Hlavné mesto v zmysle zákona rozhoduje o priznaní, resp. nepriznaní nároku na bytovú náhradu. Konanie sa začína podaním žiadosti, ktorej prílohou je aj deklarácia majetku.

Osobitný právny predpis - Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 326/2011 Z. z. - stanovil vzory pre podávanie žiadostí, predbežných žiadostí, deklarácie majetku žiadateľa a deklarácie majetku spoločne posudzovanej osoby, ktoré nájdete na vyššie uvedenom odkaze s príslušnými tlačivami.

Dokumenty

Informácie a uznesenia zastupiteľstva

Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov, pozemku a technickej vybavenosti podľa zákona č. 261/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z.z., podanej na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v marci 2016.

Uznesenia mestského zastupiteľstva ↗︎ týkajúce sa témy náhradného nájomného bývania.

Potrebujete pomoc?

Ak ste žiadateľmi alebo reštituentmi náhradných nájomných bytov, môžete získavať informácie o stave zabezpečenia bytových náhrad:

  • každú stredu 9:00 - 11:00 v Kancelárii prvého kontaktu na bratislavskom magistráte poskytujú odborní zamestnanci magistrátu prostredníctvom povereného odborného zamestnanca informácie ako aj riešenie každého podnetu
  • využitím online komunikácie prostredníctvom e-mailu:  [email protected]

Tieto možnosti prístupu k informáciám zriadilo Hlavné mesto SR Bratislava pre žiadateľov a reštituentov náhradných nájomných bytov s cieľom zefektívnenia komunikácie a získania aktuálnych informácií.

Najčastejšie kladené otázky

Môžem ešte požiadať o pridelenie náhradného nájomného bytu ako nájomca v reštituovanom bytovom dome?

Nie, lehota na podanie žiadosti uplynula 30.4.2013. Výnimkou sú len prípady, v ktorých je vedený súdny spor o dom, v ktorom sa reštituovaný byt nachádza.

V prípade súdneho sporu o určenie vlastníctva domu, o prechode nájmu alebo výmene bytu, môže dať prenajímateľ (vlastník bytu/bytového domu) alebo nájomca výpoveď z nájmu reštituovaného bytu do dvoch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia súdu. V tomto prípade je nájomca oprávnený podať žiadosť o pridelenie náhradného nájomného bytu do dvoch mesiacov od doručenia výpovede nájmu bytu, inak jeho nárok na poskytnutie bytovej náhrady zanikne.