Poskytuje ubytovanie pre:

 • osoby staršie ako 50 rokov
 • manželské páry

Podmienky pre zaradenie do projektu

V deň podania žiadosti:

 • uchádzači nie sú nájomcovia alebo spoloční nájomcovia bytu,
 • uchádzači ani príslušníci domácnosti nie sú vlastníkom bytu, rodinného domu,
 • aspoň jeden zo žiadateľov má najmenej 5 rokov (nepretržite) trvalé bydlisko v Bratislave,
 • príjem žiadateľa/žiadateľov je vyšší ako 1,2 násobok životného minima.

V deň uzatvorenia zmluvy o nájme:

 • sú uchádzači starší ako 50 rokov,
 • príjem žiadateľa/žiadateľov je vyšší ako 1,2 násobok životného minima.

Kalkulačka na životné minimum

Overte si rýchlo a jednoducho, či príjmy Vašej domácnosti stačia na pokrytie životného minima. Bez toho vám nevieme poskytnúť miesto v našej ubytovni.

Čo je potrebné k žiadosti priložiť?

 • občiansky preukaz (fotokópia)
 • rodný list žiadateľov (fotokópia)
 • doklad preukazujúci rodinný stav: fotokópiu sobášneho listu, fotokópiu právoplatného rozsudku súdu o rozvode manželstva, fotokópiu úmrtného listu
 • doklad preukazujúci výšku čistého príjmu (originál potvrdenia o príjme od zamestnávateľa, potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške priznaných dávok – invalidný dôchodok, starobný dôchodok, vdovský dôchodok)
 • čestné prehlásenie žiadateľa/žiadateľov, že nevlastnia žiadnu nehnuteľnosť

Dokumenty