Poskytuje ubytovanie pre:

 • rodiny a slobodných rodičov s maloletými deťmi
 • manželské páry

Podmienky pre zaradenie do projektu

V deň podania žiadosti:

 • uchádzači nie sú nájomcovia alebo spoloční nájomcovia bytu,
 • uchádzači ani príslušníci domácnosti nie sú vlastníkom bytu, rodinného domu,
 • aspoň jeden zo žiadateľov má najmenej 1 rok (nepretržite) trvalé bydlisko v Bratislave,
 • uchádzači sú zamestnaní alebo jeden z rodičov / manželov čerpá materskú dovolenku alebo podniká,
 • žiadateľ alebo člen domácnosti má podpísanú zmluvu o stavebnom sporení,
 • žiadateľ má podanú žiadosť o nájom bytu na mestskej časti, kde má trvalý alebo prechodný pobyt.

V deň uzatvorenia zmluvy o nájme:

 • sú uchádzači mladší ako 35 rokov,
 • a najmenej 6 mesiacov pred podpisom sú uchádzači zamestnaní alebo jeden z rodičov / manželov čerpá materskú dovolenku alebo podniká,
 • príjem žiadateľov je vyšší ako 2-násobok a nižší ako 4-násobok životného minima,
 • aspoň jeden z manželov alebo ďalších príslušníkov domácnosti je stavebným sporiteľom na základe zmluvy o stavebnom sporení podpísanej pred dňom podania žiadosti, pričom stavebné sporenie musí trvať nepretržite najmenej dva roky pred dňom podpisu zmluvy; cieľová suma stavebného sporenia je minimálne 16,600€ na posudzovanú domácnosť.

Kalkulačka na životné minimum

Overte si rýchlo a jednoducho, či príjmy Vašej domácnosti stačia na pokrytie životného minima. Bez toho vám nevieme poskytnúť miesto v našej ubytovni.

Čo je potrebné k žiadosti priložiť?

 • občiansky preukaz (fotokópia),
 • rodný list žiadateľov a aj detí (fotokópia),
 • doklad preukazujúci rodinný stav: fotokópiu sobášneho listu, fotokópiu právoplatného rozsudku súdu o rozvode manželstva, fotokópiu úmrtného listu,
 • doklad preukazujúci výšku čistého príjmu (originál potvrdenia o príjme od zamestnávateľa, potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške priznaných dávok – invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, sirotský dôchodok, materská, potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o výške prídavku na deti, rodičovského príspevku),
 • potvrdenie mestskej časti, že žiadateľ má u nich podanú žiadosť o nájom obecného bytu,
 • čestné prehlásenie žiadateľa/žiadateľov, že nevlastnia žiadnu nehnuteľnosť
 • fotokópiu zmluvy o stavebnom sporení + výpis z účtu stavebného sporenia.

Dokumenty