Verejné obstarávanie

Hlavné mesto Bratislava je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Štatutárny zástupca: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.
Číslo účtu: 25829413/7500
IČO: 603481
DIČ: 2020372596
IČ DPH: nie je platiteľom DPH

Zadávanie zákaziek zabezpečuje Hlavné mesto Bratislava prostredníctvom oddelenia verejného obstarávania na Magistráte Hlavného mesta Bratislavy osobami s odbornou spôsobilosťou na verejné obstarávanie. Verejné obstarávanie sa vykonáva v súlade so Smernicou upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb. Vo verejnom obstarávaní sú väčšinou využívané elektronické aukcie.

Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke www.simap.eu.int a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  3. zákazky podprahové podľa § 99 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ zverejňuje vo svojom profile na svojej webovej stránke.
  4. zákazky s nízkymi hodnotami

Podľa § 24 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa postupy vo verejnom obstarávaní:

  1. verejná súťaž (VS)
  2. užšia súťaž (US)
  3. rokovacie konanie (RK)
  4. súťažný dialóg (SD)

Aktuálne verejné obstarávanie

Pre zabezpečenie transparentnosti a lepšie hospodárenie s mestskými financiami vypisuje hlavné mesto verejné súťaže a verejné obstarávania, prostredníctvom ktorých vyberá dodávateľov na tovary, služby a stavebné práce. Zoznam aktuálnych súťaží spolu s archívom prináša práve táto sekcia.

Zákazky s nízkou hodnotou

V súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 18. novembra 2015. Hlavné mesto SR Bratislava ako verejný obstarávateľ má povinnosť podľa § 117 ods. 2, zverejniť raz štvrťročne súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5000 eur.

Súhrnná správa za I. štvrťrok 2018

Súhrnná správa za II. štvrťrok 2018