Územný plán zóny Petržalka


Riešené územie je vymedzené z juhu železničnou traťou s odbočením na Bosákovu, Bosákova po Jantárovú cestu, z východu Prístavným mostom, zo severu osou rieky Dunaj a zo západu Jantárovou cestou, Starým mostom.
ÚPN Z schválený uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1056/2006 dňa 6. 7. 2006. Záväzná časť je zverejnená vo všeobecne záväznom nariadení č. 4/2006.
ÚPN Z  rieši novú koncepciu využitia územia pravobrežnej časti celomestského centra ako urbanistickú štruktúru v kontexte s pripravovanou ľavobrežnou časťou celomestského centra a v kontexte s jestvujúcou urbanistickou štruktúrou Petržalky za dobudovaným diaľnično-obslužným dopravným koridorom. V návrhu urbanistickej koncepcie je uplatnený princíp blokovej štruktúry so smerovými odchýlkami zohľadňujúcimi nadradené kompozičné princípy, menovite veľtok Dunaj, Hradný vrch s hradom, zónu Pribinova, Sad J. Kráľa, Viedenskú cestu, ako aj dopravné koridory troch mostov, s optimálnym využitím územia pre nové funkcie európskeho, slovenského a celomestského významu, s vytvorením hodnotného prostredia pre obyvateľov i návštevníkov lokality, poskytujúce kvalitné zariadenia obchodu, služieb, administratívy, kultúry, športu, bývania a pod.. Pre voľnočasové rekreačné aktivity a športový pohyb sú vytvorené plochy zelene v novonavrhovanom centrálnom mestskom parku s vodnou plochou. Navrhované sú plochy zelene medzi bytovými domami a hrádzou, mestská promenáda so zeleňou, nábrežná promenáda, pešie a cyklistické trasy v zastavanom aj v prírodnom prostredí inundácie. Novým výrazným prvkom v území inundácie je novonavrhované rameno Dunaja. ÚPN Z vytvára podmienky pre vznik nového hodnotného životného prostredia tejto exponovanej lokality.
Územný plán zóny celomestské centrum – časť Petržalka, územie medzi Starým mostom a Prístavným mostom,
zmeny a doplnky 01
Hlavné mesto SR Bratislava, ako orgán územného plánovania, pristúpilo z podnetu vlastníka pozemku, k aktualizácii územného plánu zóny a obstaralo spracovanie návrhu dokumentácie Územný plán zóny celomestské centrum – časť Petržalka, územie medzi Starým mostom a Prístavným mostom, zmeny a doplnky 01. Zámerom je vybudovať multifunkčné kultúrne centrum celomestského významu.
Predmetné zmeny a doplnky  ÚPN-Z CMC Petržalka, 01 sa týkajú územia riešeného v územnom pláne zóny v sektore „E“, ktorý je vymedzený zo severu protipovodňovou hrádzou, zo západu zemným valom pod Jantárovou cestou (Starý most) a z juhu a východu novou obslužnou komunikáciou „Janíkova“. Spracované sú v rozsahu textovej a grafickej časti. Predmetom riešenia ÚPN-Z CMC Petržalka, ZaD 01 bola zmena regulatívov priestorového usporiadania v sektore E,  dopad tejto zmeny na ostatné časti záväznej časti územného plánu zóny, a úprava vedenia (trasovanie) verejnoprospešných stavieb v lokalite pri zachovaní koncepcie usporiadania územia podľa platného územného plánu zóny.
Zmeny a doplnky 01 ÚPN Z celomestské centrum - časť Petržalka, územie medzi Starým mostom a Prístavným mostom boli prijaté uznesením mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy č. 743/2009 zo dňa 24.9.2009. Záväzná časť zmien a doplnkov 01 je zverejnená vo všeobecne záväznom nariadení č. 5/2009. Ostatné výkresy a textová časť zmien a doplnkov 01 sú zverejnené na tejto stránke v prílohách dole.