Triedený odpad

Na území Bratislavy sú v systéme zberu vytvorené podmienky na oddelený zber týchto zložiek komunálnych odpadov:

  • odpady z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
  • biologicky rozložiteľný komunálny odpad (Komunitné kompostovanie, Kompostovanie)
  • objemný odpad
  • drobný stavebný odpad
  • odpad z domácností s obsahom škodlivých látok
  • elektroodpad z domácností
  • batérie a akumulátory
  • vyradené lieky