Zverejnili sme ďalšie mená uchádzačov o šéfov mestských organizácií


Do výberového konania na pozíciu predsedu predstavenstva Metro Bratislava, a. s. bolo celkovo doručených 5 kompletných prihlášok. V prípade organizácie Generálny Investor Bratislava (GIB) to bolo 11 kompletných prihlášok. Z nich na základe životopisov (vzdelanie, profesionálna skúsenosť), referencií uchádzačov a odporúčania personalistov výberová komisia pozvala 6 uchádzačov na pohovor s personalistami (2 uchádzačov pre Metro Bratislava a 4 pre GIB).

V uplynulých dňoch dokončili personálni poradcovia intenzívne rozhovory s týmito 6 uchádzačmi v užšom kole. Zároveň bola vykonaná kontrola integrity uchádzačov. Výberovej komisii boli doručené informácie:

 1. kompletná informácia o profile uchádzača so životopisom uchádzača, HR správou, správou o kontrole referencií a správou o kontrole integrity;
 2. čestné vyhlásenie uchádzača o (absencii) konfliktu záujmov.

Na základe týchto podkladov vypracovali HR poradcovia návrh hodnotenia jednotlivých uchádzačov s nasledovným bodovým ohodnotením:

 1. Dosiahnuté vzdelanie (posudzovanie využiteľnosti pre výkon funkcie) – 5 bodov najviac;
 2. Manažérske skúsenosti (riadenie väčšieho počtu pracovníkov resp. komplexnej organizačnej štruktúry) – 15 bodov najviac;
 3. Vzťah k oblasti pôsobenia mestskej firmy – 15 bodov najviac;
 4. Zručnosti (jazyková vybavenosť, iné) – 5 bodov najviac;
 5. Negatívne referencie – najviac mínus 40 bodov v závislosti od intenzity.

Celkovo tak uchádzač mohol získať najviac 40 bodov. Členovia výberovej komisie potom mohli hodnotenie modifikovať, pričom o finálnom poradí rozhodlo priemerné hodnotenie uchádzačov podľa hodnotenia komisie. Následne komisia zostavila rebríček najvhodnejších uchádzačov o pozíciu predsedu predstavenstva Metro Bratislava, a. s. na verejné a neverejné vypočutie v nasledovnom poradí:

 1. Zuzana Kolláriková
 2. Erik Treuer

Rovnako komisia postupovala aj v prípade uchádzačov o pozíciu riaditeľa príspevkovej organizácie Generálny Investor Bratislava, kde zostavila nasledovné poradie štyroch najvhodnejších, ktorí sú pozvaní na vypočutie:

 1. Tomáš Husenica
 2. Peter Kulhánek
 3. Stanislav Šitz
 4. Erik Treuer

Neverejné a následne aj verejné vypočutie uchádzačov na pozíciu predsedu predstavenstva Metro Bratislava sa uskutoční na budúcu stredu 19.6.2019, pričom priebeh bude nasledovný:

 1. Od 9:00 sa uskutoční neverejné vypočutie pred výberovou komisiou, kde bude kandidát oboznámený so zisteniami z kontroly integrity. Členovia komisie budú mať možnosť dopytovať sa uchádzača na jeho predchádzajúce pôsobenie, skúsenosti, ako aj pochybnosti vyplývajúce so zistení kontroly integrity. V prípade konfrontácie s informáciami, ktoré sa objavia ako výsledok kontroly integrity, dostane uchádzač možnosť z výberového konania odstúpiť.
 2. Od 13:00 sa uskutoční verejné vypočutie pred výberovou komisiou a verejnosťou. Každý uchádzač odprezentuje svoj rozvojový plán a zodpovie na otázky verejnosti a komisie.

Miesto konania: Primaciálny palác, Justiho sieň.

Vypočutie uchádzačov na pozíciu predsedu predstavenstva GIB sa uskutoční na budúci štvrtok 20.6.2019. Priebeh bude podobný ako v prípade Metro:

 1. Od 9:00 sa uskutoční neverejné vypočutie.
 2. Od 13:00 sa uskutoční verejné vypočutie.

Miesto konania: Primaciálny palác, Justiho sieň.  

Po vypočutí uchádzačov bude mať výberová komisia priestor, aby štruktúrovanou metódou zostavila poradie uchádzačov, na základe ktorého odporučí primátorovi vhodného uchádzača o pozíciu. Primátor dostane odporúčanie komisie a má možnosť sa s odporúčanými kandidátmi stretnúť. Následne by mal rozhodnúť a predložiť návrh mestskému zastupiteľstvu. Primátor musí akceptovať odporúčanie komisie, vrátane poradia. V prípade zásadného nesúhlasu s postupom a výsledkom má možnosť výberové konanie zopakovať. Toto rozhodnutie musí zdôvodniť a malo by byť výnimočné.

Výber sa uskutočňuje podľa rokovacieho poriadku, ktorý je zverejnený na webe spolu s etickým kódexom.

Zároveň pozývame odbornú aj širokú verejnosť, novinárov či iné zainteresované osoby, aby sa oboznámili so životopismi týchto uchádzačov pre Metro Bratislava aj GIB a poskytli nám spätnú väzbu na ich integritu. Životopisy uchádzačov o pozíciu predsedu predstavenstva Metro Bratislava sú zverejnené TU. Životopisy uchádzačov o pozíciu riaditeľa GIB nájdete TU.

Spätnú väzbu k uchádzačom môžete zasielať na vyberovekonania@bratislava.sk.

Cieľom výberových konaní je vybrať do manažmentu mestských podnikov a rozpočtových a príspevkových organizácií mesta skúsených odborníkov s vysokou mierou osobnej a profesionálnej integrity.

Dočasná úradná tabuľa - počas odstávky elekrickej energie v dňoch 13.6 a 14.6.2019

Súvisiaci obsah

Komentáre