Výstava Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes: od Trajána po Marka Aurélia


Výstavu otvorí vo štvrtok 5. júla 2018 námestníčka primátora Bratislavy MUDr. Iveta Plšeková, za prítomnosti slovenských kurátorov výstavy.

Táto výstava vznikla pri príležitosti Európskeho roku kultúrneho dedičstva, ako aj 25. výročia vzniku Slovenskej republiky a jej hlavného mesta. Prezentuje sa pod záštitou Bratislavy, hlavného mesta Slovenskej republiky, ako aj Ríma, hlavného mesta Talianska. Partnermi sú Slovenské veľvyslanectvo a Slovenský inštitút v Ríme, v rámci spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a eúrópskych záležitosti s hlavným mestom. Ďalšími partnermi organizátora výstavy Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave, ktorý oslavuje v tomto roku 50. výročie vzniku, je Pamiatkový úrad SR, ktorý nominačný projekt pripravil.

Na výstave spolupracovalo aj množstvo výskumných inštitúcií, akými sú Múzeum mesta Bratislavy, pod ktorého gesciu patrí práve jediná slovenská rímska lokalita ležiaca na pravom brehu Dunaja a tým pádom aj jediná, ktorá v minulosti patrila pod správu Rímskej provincie Horná Panónia – Gerulata v Rusovciach.

Traján bol ten cisár, ktorý najviac rozšíril Rímsku ríšu a vytvoril jej hranicu definovanú Dunajom, Dunajský Limes. Pritom však táto severovýchodná hranica Rímskej ríše nebola iba vojenská, bola interakčnou zónou, ľudskou či obchodnou, dvoch civilizácií, s pôvodným rozsahom vyše 1500 km. Je práve zámerom spoločného projektu Slovenska, Maďarska, Rakúska a Nemecka, aby sa tento pozoruhodný komplex pevností, strážnych veží a civilných usadlostí zapísal do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Je to iniciatíva o to inovatívnejšia, že ju zdieľa viacero krajín, čo práve v období, keď sa štátne hranice skôr uzatvárajú, predstavuje zjednocujúci kultúrny aspekt.

Podunajské múzeum v Komárne spravuje rímsky vojenský tábor v Iži-Leányvári, ktorý leží na ľavom brehu Dunaja. Archeologický stav v Nitre viedol dlhé roky výskum práve v tejto lokalite a okrem samotného tábora sa mu podarilo objaviť leteckým prieskumom aj 10 pochodových táborov v jeho blízkosti. SNM-Archeologické múzeum a Trnavská univerzita sa venujú výskumu rímskych pamiatok na juhozápadnom Slovensku. Táto časť Slovenska sa na Dunaji bezprostredne pripájala na  hranice rímskej provincie Pannonia Superior (Horná Panónia) a toto tesné susedstvo výrazne poznačilo a ovplyvnilo aj vývoj v jej predpolí. Na území juhozápadného Slovenska sa stretávame aj s úplne ojedinelým fenoménom a síce s rímskymi, resp. podľa rímskych vzorov postavenými architektúrami v germánskom prostredí.

STUDIO 727 pripravilo v spolupráci s archeológmi unikátne dokumentárne videá, ktoré oživujú túto modernú panelovú výstavu. Jediným originálnym exponátom je rímska kotva vylovená z Dunaja pri Iži, ktorú nám zanechala rímska flotila. Odtlačky rímskych sandálov zanechané na tegulách, alebo v hline, zase svedčia o ich prítomnosti v našom prostredí.  Prostredníctvom komentára Marka Aurélia “resuscitovaného” vo videodokumente, a najmä originálne koncipovanou výstavou, chce jej autorský tím, pod vedením PhDr. Margaréty Musilovej a architektonickou koncepciou Ing. arch. Anny Gondovej z Mestského ústavu ochrany pamiatok, prezentovať vôbec po prvý raz v Taliansku významné, no tam málo známe,  výsledky výskumov lokalít:  Bratislava-Rusovce – Gerulata, Iža-Leányvár – Kelemantia, Devín, Dúbravka, Stupava, Zohor, Trenčín, Cífer-Pác ako aj najstaršie rímske stavby celkom jedinečné svojho druhu z 1. storočia pred našim letopočtom z Bratislavského hradu, objavené v rokoch 2008-2014. 

Výstavu otvorí vo štvrtok 5. júla 2018 námestníčka primátora Bratislavy MUDr. Iveta Plšeková, za prítomnosti slovenských kurátorov výstavy.

PhDr. Margaréta Musilová – komisárka výstavy

margareta.musilova07@gmail.com

 

 

 

Súvisiaci obsah

Komentáre