Pripomienkujte zásady výberu členov predstavenstiev mestských podnikov


Komentáre