Mesto prijíma opatrenia na zlepšenie podmienok v zariadeniach sociálnych služieb


„Chceme sa starať o našich seniorov najlepšie, ako môžeme. V Bratislave sa predlžuje priemerný vek, rastie nám počet seniorov a zvyšuje sa dopyt po sociálnych službách. Mesto musí byť konkurencieschopným, nemôžeme zaostávať ani v kvalite služieb, ani v motivácii personálu. Naším cieľom je zvýšiť úroveň poskytovaných služieb a zlepšiť podmienky v starostlivosti o seniorov v našich zariadeniach,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. „Prijali sme sériu opatrení, sledujúcich tento cieľ. Medzi nimi sú navýšenie financií, podpora ubytovania a podpora personálnej politiky. Verím, že budú pozitívnou motiváciou pre našich zamestnancov v týchto zariadeniach, a verím, že budú na prospech našich seniorov,“ doplnil primátor.

Prvým prijatým opatrením je vyplatenie motivačných odmien pre odborných zamestnancov v zariadeniach pre seniorov. Mesto na to vyčlenilo zo svojho rozpočtu 150-tisíc eur, ktoré prerozdelí medzi všetky mestské zariadenia pre seniorov.

V budúcom roku začne mesto realizovať tieto systémové opatrenia:

 • zvýšenie financií:
 • zvýšenie základných miezd zamestnancov vo verejnom záujme + 10% v roku 2019,
 • príspevok na dopravu do zamestnania (suma 10,- Eur, resp. 20,- Eur) na mesiac na jedného zamestnanca – prostredníctvom navýšenia rozpočtu pre tvorbu sociálneho fondu v ZSS pre všetkých zamestnancov,
 • príprava a uplatnenie princípu jednotnej metodiky odmeňovania a zvyšovania osobných príplatkov,
 • podpora ubytovania:
 • postupná rekonštrukcia ubytovacích jednotiek v zariadeniach sociálnych služieb pre odborný personál pracujúci v zariadeniach (Dom tretieho veku, Domov seniorov Lamač a Domov pri kríži),
 • postupná rekonštrukcia VI. poschodia v ubytovni Fortuna pre odborný personál pracujúci v zariadeniach sociálnych služieb, resp. v organizáciách mesta s cieľom vytvoriť 24 a viac ubytovacích jednotiek,
 • podpora personálnej politiky:
 • prostredníctvom personálnej agentúry,
 • vlastným náborovým procesom,
 • zamestnávanie občanov tretích krajín.

Hlavné mesto prijalo túto sériu opatrení v spolupráci s vedeniami sociálnych zariadení, ktorých je zriaďovateľom. Mesto má vo svojej pôsobnosti 7 zariadení: Domov seniorov Archa, Petržalský domov seniorov, Domov jesene života, Dom tretieho veku, Domov seniorov Lamač, Gerium a Domov pri kríži.         

Hlavné mesto od roku 2015 kontinuálne navyšuje v mestskom rozpočte financie do sociálnej oblasti, pričom každoročne ide o čiastku cca 1 000 000 eur.

 

Súvisiaci obsah

Komentáre