Hlavné mesto podporí tento rok kultúrne a spoločenské projekty Bratislavčanov sumou 369 000 eur


„Podporou projektov v rámci našich grantových schém motivujeme organizátorov kultúrnych, športových a vzdelávacích aktivít, aby prinášali nové inovatívne podujatia a projekty, ktoré obohatia život Bratislavčanov. Keďže o granty je mimoriadny záujem, každoročne na ne navyšujeme rozpočet,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. 

Grantový program Hlavného mesta SR Bratislavy - Ars Bratislavensis prichádza tento rok s niekoľkými novinkami. Zásadnou zmenou je možnosť  podporiť jednotlivé projekty vyššou sumou než bolo tomu doteraz, a to v úhrnnej výške až 10 000 eur na kalendárny rok. Ďalšou novinkou je zmena hodnotenia projektov. Po novom do nej vstúpi novozriadená Hodnotiaca komisia ako odborný poradný orgán Grantovej komisie pre vyhodnocovanie projektov. Súčasťou zmien sú aj nové uzávierkové termíny pre podávanie žiadostí o grant.

 Grantový program hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na podporu kultúry Ars Bratislavensis sa zameriava na podporu:

  • umeleckých a kultúrnych aktivít v Bratislave
  • aktivít propagujúcich Bratislavu v Slovenskej republike i v zahraničí 

Termín uzávierky žiadostí o granty pre rok 2018 je 14. február 2018.

Grantový program Hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity sa zameriava na podporu:

  • voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy v čase mimo vyučovania v oblasti záujmových, tvorivých, pohybových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu,
  • výkonnostného športu a športových aktivít v Bratislave s dôrazom na podporu športovania detí a mládeže,
  • sociálnych aktivít prostredníctvom aktivít znevýhodnených skupín obyvateľov hlavného mesta s dôrazom na zdravotne znevýhodnené deti a mládež, a to v oblasti pohybových, tvorivých a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu zdravia.

Termíny uzávierok žiadostí o granty pre rok 2018 sú 31. január, 31. marec, 30. jún, a 30. september. Prioritne budú podporované projekty zamerané na tému: "Poznaj a chráň svoje mesto" a "Deti a mládež v pohybe."

Žiadosť o granty môžu podávať právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je hlavné mesto a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území hlavného mesta alebo ktorí pôsobia či vykonávajú činnosť na jeho území. Všetky informácie, podmienky, ako aj tlačivá žiadostí sú zverejnené na webovej stránke Hlavného mesta SR Bratislavy

 
Zhodnotenie roku 2017:

V roku 2017 prerozdelilo Hlavné mesto SR Bratislava v rámci Grantového programu Ars Bratislavensis 115 tis. Eur, čím podporilo 194 projektov. Podporu získali napríklad:

Urban market
Tematické prechádzky Bratislavou
Propagácia Múzea petržalského opevnenia

V roku 2017 prerozdelilo Hlavné mesto SR Bratislava v rámci svojich grantových schém 180 tis. Eur, čím podporilo 264 projektov zameraných na podporu voľnočasových, sociálnych a športových aktivít detí a mládeže nášho mesta. Podporu získali napríklad:

Olympiáda pre malých športovcov – podpora zdravého životného štýlu
Integračné tvorivé dielne pre deti
Poznávame Bratislavu a jej okolie

Súvisiaci obsah

Komentáre