Prerokovanie Urbanistickej štúdie Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) oznamuje prerokovanie Urbanistickej štúdie — „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka“ - koncept riešenia ktoré sa uskutoční v dňoch 3.1.2019 - 22.2.2019 pričom verejné prerokovanie spolu s odborným výkladom spracovateľského kolektívu sa uskutoční dňa 6.2.2019 o 17.00 hod. v sále Domu kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3, 85102 Bratislava-Petržalka.

Svoje pripomienky k predloženému konceptu urbanistickej štúdie, prípadne námety a podklady, ktorými je potrebné sa pri spracovaní urbanistickej štúdie zaoberať, môžete podať v termíne do 15.2.2019 na adresu obstarávateľa Hlavné mesto SR Bratislava, Hlavná architektka. Primaciálne námestie č. 1, P.O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1, resp. v rovnakom termíne mailom na adresu architekt@bratislava.sk - do predmetu prosíme uviesť „UŠ Petržalka“.