Peňažný fond na podporu rozvoja telesnej kultúry

Od 2010 hlavné mesto poskytuje finančné dotácie na financovanie kapitálových výdavkov hlavného mesta, mestských organizácií, mestských častí a právnických osôb prostredníctvom účelového peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave.
Fond je určený na obstaranie nových stavieb a pozemkov pod stavbami, rekonštrukcie, obnovu a modernizáciu športových ihrísk, športových objektov, zariadení a budov, ktoré sú určené na šport a rekreáciu a obnovu a obstaranie materiálno-technickej základne v oblasti športu a rekreácie.