Odťahovanie vozidiel

Zabezpečenie výkonu rozhodovania o odstránení vozidiel uložil správca komunikácií Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy. Vyhľadávač odtiahnutých motorových vozidiel sa týka motorových vozidiel, ktoré boli odtiahnuté z dôvodov porušenia príslušných ustanovení zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V zmysle  zák. č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke (ďalej  zák. č. 8/2009 Z.z.):

  1. odstráni vozidlo tvoriace prekážku cestnej premávky na náklady jeho prevádzkovateľa, ak to neurobí ten, kto prekážku spôsobil,
  2. môže odstrániť vozidlo, stojace  na ceste vrátane chodníka na náklady jeho prevádzkovateľa, ak je:
  • na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky,
  • na vyhradenom parkovisku, ak také parkovisko nie je preň určené,
  • bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom a ak podlieha evidenčnej povinnosti alebo je bez čitateľného vyznačenia mena, priezviska a trvalého pobytu, alebo bez názvu a sídla držiteľa na viditeľnom mieste na jeho pravej strane s výnimkou dvojkolesových vozidiel, aj keď netvorí prekážku cestnej premávky.
  • na mieste, kde je to zakázané ustanovením § 25 ods. 1 zák. č 8/2009 Z. z.

V prípade, že Vám odtiahli vozidlo, volajte tel.č. 159 alebo 158

Miesto, kam môže byť vaše vozidlo odtiahnuté: Pri seči 1, 851 01 Bratislava – Petržalka. Mobil.: +421 918 799 997 Tel.: +421 255 645 691.

Spôsob a podmienky vydávania odtiahnutých vozidiel:
Odtiahnuté vozidlo bude vydané po poučení preberajúceho o spáchaní priestupku a prejednaní priestupku v zmysle platnej právnej normy. Následne po preverení vlastníckeho vzťahu k odtiahnutému vozidlu a  po podpísaní protokolu o vydaní vozidla preberajúcim, bude odtiahnuté vozidlo vydané príslušníkom mestskej polície preberajúcemu

Orientačné ceny

Náklady spojené s odťahom a uskladnením vozidla (cena odťahu a strážneho):

  • odtiahnuté motorové vozidlo: 99 €
  • K cene za odtiahnutie vozidla, ešte je potrebné prirátať pokutu vo výške cca. 50 € v závislosti od závažnosti priestupku.