Ochrana detí a sociálna kuratela

Hlavné mesto SR Bratislava je zriaďovateľom zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ide o krízové stredisko a resocializačné stredisko.