Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov

Hlavné mesto sa zaoberá prípravou a spracovaním rôznych územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích dokumentácií pre budúce projektové dokumentácie. Zabezpečuje tiež výkon územnoplánovacej činnosti vyplývajúceho z postavenia hlavného mesta ako orgánu územného plánovania v zmysle zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a vyhlášky o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii:

  • obstarávanie územnoplánovacích podkladov a udržiavanie ich aktuálneho stavu,
  • obstarávanie územnoplánovacích dokumentácií a udržiavanie ich aktuálneho stavu.