Námestníci primátora

Primátora zastupuje prvá námestníčka hlavné v oblastiach doprava a životné prostredie a námestníčka primátora pre sociálne veci a kultúru, ktoré sú menované primátorom z radov svojich poslancov. Námestníci primátora zastupujú primátora v okruhu právomoci určenom mestským zastupiteľstvom. Prvá námestníčka primátora zastupuje primátora počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie v plnom rozsahu, okrem niektorých právomocí. Prvá viceprimátorka nie je oprávnená v čase zastupovania primátora predkladať mestskému zastupiteľstvu návrh na voľbu a odvolanie námestníkov primátora a hlavného architekta, návrh na vymenovanie a odvolanie náčelníka mestskej polície a riaditeľov rozpočtových organizácii a príspevkových organizácii Bratislavy a vymenúvať a odvolávať riaditeľa magistrátu. V prípade zániku mandátu primátora pred uplynutím funkčného obdobia plní prvý námestník úlohy primátora.

1. námestníčka primátora

1. námestníčka primátora zabezpečuje odborné špecializované činnosti strategického, koncepčného a metodického charakteru a ďalšie činnosti podľa pokynu primátora.
 
Zabezpečuje

  • odborné špecializované činnosti strategického, koncepčného a metodického charakteru a ďalšie činnosti podľa pokynu primátora,
  • plnenie úloh 1. námestníka primátora po organizačnej a administratívnej stránke,
  • prípravu materiálov na rokovanie 1. námestníka primátora so samosprávnymi a štátnymi orgánmi, politickými stranami a hnutiami, ako aj ďalšími vnútroštátnymi a zahraničnými subjektmi a plnenie úloh vyplývajúcich z týchto rokovaní,
  • sledovanie a plnenie úloh pre 1. námestníka primátora vyplývajúcich z vnútorných porád,
  • plnenie úloh vyplývajúcich z písomného styku obyvateľov a organizácií s 1. námestníkom primátora,
  • plnenie uznesení, nositeľom ktorých je 1. námestník primátora spolupráci s príslušnými organizačnými útvarmi magistrátu,
  • posudzovanie formálno-logickej, štylistickej správnosti a úpravy písomností predkladaných organizačnými útvarmi magistrátu na podpis 1. námestníkovi primátora,
  • výkon asistentských prác pre 1. námestníka primátora a jeho kanceláriu,
  • vedenie evidencie reprezentačného fondu 1. námestníka primátora.


Námestníčka primátora

Zabezpečuje odborné špecializované činnosti strategického a koncepčného charakteru a ďalšie činnosti podľa pokynu primátora.
 

1. námestníčka primátora

Ing. Tatiana Kratochvílová

Telefón:
pevná linka: +421 259 356 152
E-mail: tatiana.kratochvilova@bratislava.sk

Adresa:
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava

Námestníčka primátora

Ing. arch. Lucia Štasselová 

Telefón:
pevná linka: +421 259 356 492
E-mail: lucia.stasselova@bratislava.sk

Adresa:
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava

Námestník primátora

Ing. Juraj Káčer 

Telefón: +421 259 356 333
pevná linka: +421 259 356 622
E-mail: juraj.kacer@bratislava.sk

Adresa:
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava