Námestníci primátora

Primátora zastupuje prvý námestník a ďalší dvaja námestníci, ktorých menuje primátor z radov svojich poslancov. Námestníci primátora zastupujú primátora v okruhu právomoci určenom mestským zastupiteľstvom. Prvý námestník primátora zastupuje primátora počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie v plnom rozsahu, okrem niektorých právomocí. Prvý námestník primátora nie je oprávnený v čase zastupovania primátora predkladať mestskému zastupiteľstvu návrh na voľbu a odvolanie námestníkov primátora a hlavného architekta, návrh na vymenovanie a odvolanie náčelníka mestskej polície a riaditeľov rozpočtových organizácii a príspevkových organizácii Bratislavy a vymenúvať a odvolávať riaditeľa magistrátu. V prípade zániku mandátu primátora pred uplynutím funkčného obdobia plní prvý námestník úlohy primátora.

1. námestník primátora

1. námestník primátora zabezpečuje odborné špecializované činnosti strategického, koncepčného a metodického charakteru a ďalšie činnosti podľa pokynu primátora.
 
Zabezpečuje

  • odborné špecializované činnosti strategického, koncepčného a metodického charakteru a ďalšie činnosti podľa pokynu primátora,
  • plnenie úloh 1. námestníka primátora po organizačnej a administratívnej stránke,
  • prípravu materiálov na rokovanie 1. námestníka primátora so samosprávnymi a štátnymi orgánmi, politickými stranami a hnutiami, ako aj ďalšími vnútroštátnymi a zahraničnými subjektmi a plnenie úloh vyplývajúcich z týchto rokovaní,
  • sledovanie a plnenie úloh pre 1. námestníka primátora vyplývajúcich z vnútorných porád,
  • plnenie úloh vyplývajúcich z písomného styku obyvateľov a organizácií s 1. námestníkom primátora,
  • plnenie uznesení, nositeľom ktorých je 1. námestník primátora spolupráci s príslušnými organizačnými útvarmi magistrátu,
  • posudzovanie formálno-logickej, štylistickej správnosti a úpravy písomností predkladaných organizačnými útvarmi magistrátu na podpis 1. námestníkovi primátora,
  • výkon asistentských prác pre 1. námestníka primátora a jeho kanceláriu,
  • vedenie evidencie reprezentačného fondu 1. námestníka primátora.


Námestníčka primátora

Zabezpečuje odborné špecializované činnosti strategického a koncepčného charakteru a ďalšie činnosti podľa pokynu primátora.
 
Námestníčka primátora

Zabezpečuje odborné špecializované činnosti strategického a koncepčného charakteru a ďalšie činnosti podľa pokynu primátora.

1. námestník primátora
Ing. Milan Černý
Telefón:
pevná linka: +421 259 356 579
E-mail:
oficiálny: milan.cerny@bratislava.sk

Adresa:
1. námestník primátora
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava

Námestníčka primátora

MUDr. Iveta Plšeková
Telefón:
pevná linka: +421 259 356 492
E-mail:
oficiálny: nampl@bratislava.sk

Adresa:
Námestníčka primátora
MUDr. Iveta Plšeková
Hlavné mesto SR Bratislava
814 99 Bratislava

Námestníčka primátora

PhDr. Ľudmila Farkašovská
Telefón:
pevná linka: +421 259 356 333
E-mail:
oficiálny: namf@bratislava.sk

Adresa:
Námestníčka primátora
PhDr. Ľudmila Farkašovská
Primaciálne nám. 1 (P.O.Box 192)
814 99 Bratislava