Mestská polícia

Na zabezpečenie ochrany verejného poriadku zriadilo hlavné mesto Slovenska v roku 1991 poriadkový útvar, ktorý zodpovedá primátorovi a mestskému zastupiteľstvu, pričom jeho hlavnou úlohou je zabezpečovať verejný poriadok a ochranu životného prostredia v hlavnom meste a v mestských častiach. Mestská polícia chráni majetok mesta a občanov pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím.
Mestská polícia ďalej dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach a na verejných priestranstvách, ukladá a vyberá pokuty za priestupky. Mestská polícia hlavného mesta má v súčasnosti 255 príslušníkov v piatich okrskových staniciach, na staniciach Pultu centrálnej ochrany, jazdeckej polície a kynológie, vnútroorganizačnom a ekonomickom oddelení.
Mestskí policajti sa tiež podieľajú na záchranných prácach v prípade živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí, oznamujú príslušným štátnym orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistia a ktorých riešenie nepatrí do ich pôsobnosti. Úlohou mestskej polície však nie je boj proti organizovanému zločinu.

Modré schránky dôvery

Modrobiele schránky dôvery mestskej polície, ktoré sú inštalované na budovách miestnych úradov, ale aj budove veliteľstva mestskej polície na Gunduličovej ulici a budove Okrskovej stanice v Petržalke sú určené pre podnety týkajúce sa činnosti mestskej polície.
Do schránok dôvery môžu občania uložiť nielen listy s podnetmi a názormi, ale aj anonymné sťažnosti, či ohlásenia páchania kriminálnych činov. V prípade nálezu možno do nich vhodiť aj nájdené osobné doklady, kľúče, bankové karty a pod. Schránky dôvery slúžia na príjem informácií, o ktorých sa občania domnievajú, že by o nich mestská polícia mala vedieť.

Plán ochrany obyvateľstva

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.