Grantový program ARS BRATISLAVENSIS

Grantový program na podporu kultúry Ars Bratislavensis sa orientuje na podporu umeleckých a kultúrnych aktivít v Bratislave a aktivít propagujúcich Bratislavu v Slovenskej republike a v zahraničí. Vznikol na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 200/2003 zo dňa 16.11.2003.

Podmienky pre získanie grantov určuje Štatút Grantového programu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na podporu kultúry Ars Bratislavensis. Žiadosti je potrebné doručiť v jednom exemplári na adresu: Hlavné mesto SR Bratislava, Oddelenie kultúry, školstva, športu a mládeže, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava (na obálke uviesť v ľavom dolnom rohu poznámku „Ars Bratislavensis") spolu s predpísanými prílohami a súčasne aj e-mailom bez príloh vo formáte .docx na adresu granty.ars@bratislava.sk.
Žiadateľ doručí kompletnú žiadosť hlavnému mestu do termínu uzávierky. V jednom kalendárnom roku môže žiadateľ získať dotáciu na podporu maximálne troch žiadostí, resp. projektov. Maximálna výška dotácie jednému žiadateľovi v jednom kalendárnom roku na všetky žiadosti je 10000 eur v súhrne.
Neúplné žiadosti budú zo zoznamu žiadostí vyradené. Výsledky grantových konaní budú zverejňované po schválení odporúčaní grantovej komisie primátorom mesta na webovom sídle hlavného mesta.

Tajomníčka komisie

Mgr. Veronika Húdeková

Telefón: +421 259 356 132

E-mail: 

oficiálny: granty.ars@bratislava.sk
veronika.hudekova@bratislava.sk