Dočisťovanie stanovišťa kontajnerov

Odstránenie znečistenia stanovišťa pôvodcami komunálnych odpadov – vlastníkmi alebo užívateľmi bytových domov je povinný zabezpečiť správca, resp. spoločenstvo bytového domu. Oprávnená osoba bezplatne odstraňuje len znečistenie spôsobené pracovníkmi oprávnenej osoby pri manipulácii s kontajnermi. Správca bytového domu môže pre obyvateľov zabezpečiť za poplatok odstránenie objemného odpadu službou OLO TAXI. Informáciu o službe nájdete na:

https://www.olo.sk/olo-prichadza-s-novou-sluzbou-olo-taxi-mobilny-zberny-dvor/

V zmysle § 7 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2001 v znení neskorších zmien a doplnkov odstraňuje oprávnená osoba znečistenie v deň odvozu. Táto služba nie je zahrnutá v poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, pretože pôvodcovia komunálnych odpadov musia ukladať komunálne odpady do kontajnerov a zberných nádob na to určených tak, aby sa dali uzavrieť a komunálny odpad z nich nevypadával a pri ich vyprázdňovaní neohrozil zdravie zamestnancov oprávnenej osoby. Zároveň sú povinní neznečisťovať stanovište a okolie. V takýchto prípadoch sa znečistenie klasifikuje ako priestupok, ktorého sa dopustil pôvodca komunálneho odpadu.

V prípade, že bytovému domu nestačí počet zberných nádob, kontajnerov, interval odvozu, je správca nehnuteľnosti povinný požiadať hlavné mesto o dostatočný počet kontajnerov alebo zberných nádob na vytriedené zložky a na zmesový komunálny odpad zodpovedajúcich systému zberu alebo ich prenájom u oprávnenej osoby. Ďalšie podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi upravuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2001 v znení neskorších zmien a doplnkov.

Budovanie stanovíšť