Architektonické súťaže

Aktuálne výzvy pre architektonické súťaže 

  • Názov súťaže: Zabezpečenie služieb architekta pre zadania malého rozsahu
  • Formát súťaže: Výzva na predkladanie ponúk podľa § 117 Zákona o verejnom obstarávaní. Víťaz bude vybraný na základe hodnotenia výšky ponúknutej hodinovej sadzby (30% z celkovej váhy hodnotenia) a kvality piatich predložených referencií (70% z celkovej váhy hodnotenia).
  • Vyhlasovateľ: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Cieľ: Zabezpečenie služieb architekta pre potreby verejného obstarávateľa najmä pre riešenia jednotlivých drobných zadaní vo verejnom priestore v celkovom rozsahu 60 000 € bez DPH.

Zadaniami budú najmä

a) krajinná architektúra a verejné priestory jednotlivo do cca 1000 m2, napríklad areály obytných súborov, vnútrobloky, cintoríny, ulice a námestia, pešie zóny, parky, strešné záhrady a podobne,
b) menšie objekty jednotlivo do cca. 100 m2, napríklad pavilón, prístrešok, zastávka, schodisko, lávka, skleník, dielňa, šatne, toalety, vrátnica a podobne

  • Termíny:

zverejnenie výzvy: 10. 9. 2019
lehota na predkladanie ponúk: do 10. 10. 2019, 12:00 miestneho času

  • Komisia:

Ing. arch. Juraj Šujan, autorizovaný architekt SKA, poradca primátora
Ing. arch. Natália Puschmannová, vedúca Útvaru tvorby mestských priestorov MIB
Ing. Michal Marcinov, autorizovaný krajinný architekt SKA, Útvar verejných priestorov MIB
Ing. arch. Peter Lényi, autorizovaný architekt SKA, vedúci Útvaru súťaží MIB

  • Kontaktná osoba: Mgr. Alexandra Vičanová, telefón: +421 2 59 356 106, e-mail: vicanova@bratislava.sk