Hlavné mesto je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V súlade s týmto zákonom a princípom transparentnosti si plní všetky zverejňovacie povinnosti.

Dôležité odkazy na všetky informácie o verejnom obstarávaní mesta:

    Profil mesta na stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Nájdete tu všetky podlimitné a nadlimitné verejné zákazky hlavného mesta, tak aktuálne, ako aj ukončené od roku 2013
    Informačný systém Josephine, ktorý mesto využíva na zadávanie zákaziek - nájdete tam všetky zverejnené zákazky mesta spolu s kompletnou dokumentáciou.
    Elektronický kontraktačný systém (EKS), ktoré mesto taktiež využíva a nájdete tu všetky zadávané zákazky. Keďže EKS je anonymný systém, aktuálne zákazky mesta si nemožno vyfiltrovať. Môžete si však pozrieť prehľad minulých zákaziek mesta zadávaných prostredníctvom tohto systému
    Zo zadávania zákaziek, pri ktorých zákon nevyžaduje ich zverejnenie vopred pre všetky subjekty, je mesto povinné vypracovať súhrnné správy a umožniť tak kontrolným orgánom dohľad nad našou prácou. Všetky súhrnné správy k zákazkám zadávaným hlavným mestom mesto v súlade s § 10 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní zverejňuje na webe Úradu pre verejné obstarávanie