Hlavné mesto je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V súlade s týmto zákonom a princípom transparentnosti si plní všetky zverejňovacie povinnosti.

Dôležité odkazy na všetky informácie o verejnom obstarávaní mesta:

Dokumenty