2023

Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2023 - 2025 Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2023 - 2025 je v zmysle zákonných ustanovení od dnešného dňa 07.03.2023 t. j. najmenej 15 dní pred prerokovaním v MsZ dňa 23.03.2023 zverejnený na pripomienkovanie občanom. Rozpočet hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na roky 2023 - 2025 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý ukladá povinnosť zostaviť viacročný programový rozpočet na tri rozpočtové roky, t. j. na rok 2024 a 2025.

2022

Schválený rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2022 - 2024 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu dňa 16.12.2021 uznesením č.1066/2021 schválilo rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2022 a zobralo na vedomie prognózu na roky 2023 a 2024.

Archív