Transparentné mesto

Petície a sťažnosti

Každá osoba má právo sama alebo s inými obracať sa so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami na orgány verejnej moci. Informácie o zásadách a o procese podania sťažnosti, petície obsahuje nielen Ústava Slovenskej republiky, ale aj osobitné právne predpisy.
V tejto sekcii sa dozviete všeobecné informácie o zásadách a o procese podania sťažnosti a petície.

Sťažnosti a petície sa môžu podávať:

Kontakt

Podacia a korešpondenčná adresa: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava
staznosti@bratislava.sk
napísať

Petície

Sťažnosti

Podľa § 7 ods. 2 Informácie z dokumentácie súvisiacej s vybavovaním sťažnosti, ktoré sú chránené alebo ku ktorým je prístup obmedzený podľa osobitného predpisu, sa nesprístupňujú.

Výsledky vybavenia petícií