Hlavné mesto má vo vlastníctve hnuteľný a nehnuteľný majetok, s ktorým môže nakladať v medziach zákonov. Kúpu, predaj, prenájom, či iné zaobchádzanie s týmto majetkom regulujú aj vnútorné predpisy a podliehajú schváleniu príslušných orgánov - vedúci pracovník, primátor, mestské zastupiteľstvo podľa charakteru a hodnoty daného majetkového presunu.
Hlavnou zásadou pri nakladaní s majetkom mesta je hospodárnosť.
Zverejnené znalecké posudky z predchádzajúcich rokov nájdete na stránke zverejnovanie.bratislava.sk

Vecné bremená