Umiestnenie na Dunaji a polohové danosti v cezhraničnom regióne, ktorý spája štyri štáty. Ukotvenie v európskych dejinách i multikultúrny vývoj. Aj tieto črty sú predpokladom pre postavenie Bratislavy ako dôležitého aktéra - v stredoeurópskom regióne, ale aj v celoeurópskom kontexte. A ako demokratické, slobodné a mladé mesto dnes konkrétnymi krokmi smeruje aj k tomu, aby bolo skutočne inovatívne.

Okrem úlohy politického, hospodárskeho, administratívneho a kultúrneho centra krajiny získala Bratislava možnosť priamej účasti na utváraní medzinárodnej politiky. Zároveň tak aj získala dôležité rozvojové impulzy - napríklad vďaka prostriedkom a odbornej pomoci Európskej únie sa podarilo zrealizovať viacero významných projektov.

Zahraničné vzťahy a aktivity mesta sa realizujú jednak tradičnou formou - spoluprácou s mestami v zahraničí, samostatným rozmerom je potom európska politika a aktivity naviazané na európske štruktúry. Ďalšia forma aktivít medzinárodnej spolupráce sa realizuje prostredníctvom kontaktov so zastupiteľskými úradmi cudzích štátov, ktoré v meste sídlia.

Vyššie nájdete prehľad jednotlivých úrovní týchto spoluprác, a konkrétne mestá a organizácie, s ktorými má mesto väzby alebo je ich súčasťou.