Koncepcia kultúry

Oddelenie kultúry

Náplň a kompetencie Oddelenia kultúry

Oddelenie kultúry zabezpečuje: 
  koordináciu a realizáciu koncepcie rozvoja kultúry,
  nastavenie a implementáciu mechanizmov podpory kultúry,
  metodické usmerňovanie a rozvoj kultúrnych príspevkových organizácií hlavného mesta,
  ucelenú agendu kultúrneho dedičstva,
  cezhraničnú spoluprácu v oblasti kultúry,
  agendu Archívu mesta Bratislavy.

Kontakt

Mgr. Zuzana Ivašková Vedúca oddelenia kultúry E-mail: zuzana.ivaskova@bratislava.sk
+421 2 59 356 584
zavolať
kultura@bratislava.sk
napísať

Okrem toho zabezpečuje aj:

  vypracovanie koncepčných materiálov v oblasti kultúry, vrátane zabezpečenia ich implementácie a vyhodnocovania,
  metodickú koordináciu a spoluprácu pri príprave analytických materiálov v predmetnej oblasti,
  plnenie úloh súvisiacich s ochranou a prezentáciou kultúrneho dedičstva hlavného mesta,
  plnenie úloh vyplývajúcich zo zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta k rozpočtovým a príspevkovým organizáciám z oblasti kultúry,
  organizáciu, alebo sa podieľa na organizácii celomestských a zahraničných kultúrnych podujatí celomestského významu podľa ročného plánu podujatí,
  účasť zástupcov a reprezentantov hlavného mesta na zahraničných kultúrnych podujatiach,
  koordináciu, kontrolu a usmerňovanie po odbornej a metodickej stránke činnosti príspevkových organizácií zriadených hlavným mestom: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, Galéria mesta Bratislavy, Mestská knižnica, Múzeum mesta Bratislavy, Mestský ústav ochrany pamiatok,
  štatistické zisťovanie v súlade s programom štátnych štatistických zisťovaní a administratívny zber údajov v rozsahu spravodajskej povinnosti podľa zákona o štátnej štatistike v oblasti kultúry,
  výkon agendy vojnových hrobov,
  výkon ucelenej agendy grantových programov v oblasti kultúry, kontrola ich realizácie a výkon kontroly zúčtovania,
  výkon agendy vydávania súhlasu na konanie ohňostrojov,
  výkon agendy súvisiacej s ochranou pamiatkového fondu a problematiky pomníkov, pamätníkov a výtvarných diel umiestnených na verejných priestranstvách,
  spracovanie a prípravu materiálov určených pre rozhodovaciu činnosť orgánov hl. mesta Bratislavy (primátor, mestská rada, mestské zastupiteľstvo...),
  prípravu odborných stanovísk a podkladov k petíciám a sťažnostiam, interpeláciám poslancov MsZ, súvisiacich s náplňou oddelenia,
  spoluprácu s občianskymi združeniami, inými organizáciami a nadáciami na území hlavného mesta, ktoré zameriavajú svoju činnosť na podporu rozvoja kultúry v hlavnom meste a jeho prezentáciu v zahraničí,
  koordináciu a spoluprácu s príspevkovými organizáciami hlavného mesta pri príprave celomestských kultúrnych podujatí,
  spoluprácu s celonárodnými kultúrnymi inštitúciami, miestnymi úradmi, miestnymi kultúrnymi organizáciami, ako aj s ďalšími kultúrnymi organizáciami so sídlom na území hlavného mesta,
  koordináciu projektov a podujatí organizácií a útvarov hlavného mesta v predmetnej oblasti,  
  vypracovanie návrhu rozpočtu oddelenia a sledovanie jeho čerpania,
  koordinuje aktivity subjektov hlavného mesta pôsobiacich v oblasti kultúry pri realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu schváleného mestským zastupiteľstvom,
  iniciovanie a koordináciu rozvojových projektov v oblasti kultúry,
  spoluprácu na tvorbe programových a ďalších materiálov s osobitným zreteľom na oblasť kultúry,
  odbornú spoluprácu a súčinnosť pri implementácii projektov financovaných z externých zdrojov.