Koncepcia kultúry

Kultúrne projekty

baum_cityregion

Z odhadov je známe, že v rakúskom okolí Bratislavy žije takmer 10 000 Slovákov a Sloveniek.
baum_cityregion je platforma spolupráce, na ktorej sa zúčastňuje mesto Bratislava a rakúske organizácie NÖ.Regional a Wirtschaftsagentur Burgenland.
Tematizuje cezhraničný mestský región Bratislavy a okolia, ktorý sa rozprestiera cez hranice mesta Bratislava a zahŕňa rakúske obce v Dolnom Rakúsku a Burgenlandsku. Tento projekt je nositeľom ich vzájomnej spolupráce.

Aká je náplň projektu „baum_cityregion“?

Je pokračovaním etablovaného cezhraničného projektu „baum2020“ a jeho cieľom je pomocou cezhraničného prístupu vyriešiť rôznorodé výzvy, s ktorými sa stretáva tento funkčný cezhraničný mestský región.

K ďalším zámerom projektu patrí aj:

  založenie spoločnej organizácie mesta Bratislavy a rakúskeho okolia a vytvoriť tým udržateľnú inštitucionálnu platformu pre mestský región Bratislava a okolie (BAUM)
  vymienať a udržiavať tok dôležitých informácií v mestskom regióne, pričom sa sledujú vybrané cezhraničné témy v nasledujúcich troch oblastiach:
   mobilita
   priestor a životné prostredie
   kultúra
Strategickými partnermi projektu sú Stadt-Umland Management Wien/Niederösterreich a Bratislavský samosprávny kraj. Oddelenie kultúry je garantom cezhraničnej spolupráce v oblasti kultúry.
Trvanie projektu: 4/2021 - 12/2022
Projekt je spolufinancovaný z programu spolupráce Interreg V-A Slovensko – Rakúsko 2014-2020 zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Spolufinancovanie projektového rozpočtu mesta Bratislavy je zabezpečené zo zdrojov štátneho rozpočtu SR a z vlastných zdrojov hl. mesta SR Bratislavy.

Kontakt

Mgr. Andrea Kasanická Kostolná Garant projektu Sekcia územného rozvoja
+421 2 5935 6390
zavolať
andrea.kasanicka-kostolna@bratislava.sk
napísať
Ľudmila Glembová, M.A. Koordinátorka cezhraničnej kultúrnej spolupráce Oddelenie kultúry
+421 904 246 145
zavolať
ludmila.glembova@bratislava.sk
napísať

CULTURE ACROSS

Čo je hlavnou témou a cieľom projektu INTERREG V-A SK-AT: CULTURE ACROSS?

Pamiatková ochrana a zatraktívnenie kultúrneho dedičstva v cezhraničnom regióne Marchfeld – Bratislava.
Hlavnými partnermi projektu sú obec Marchegg a Múzeum mesta Bratislavy, strategickým partnerom je Hl. mesto SR Bratislava.

Zámerom je:

  modernizovať informačný a navigačný systém hradu Devín
  vykonať pamiatkovú rekonštrukciu historických architektúr na hrade
  rekonštruovať objekt cella memoria
  realizovať archeologický výskum v areáli hradu
  pripraviť dva odborné semináre zamerané na odbornú spoluprácu v oblasti ochrany, obnovy a sprístupňovania kultúrnych pamiatok, a tiež pilotná spolupráca základných škôl v Marcheggu a Bratislave sústreďujúca sa na interpretáciu kultúrneho dedičstva
V rámci realizácie projektu sa posilní a zefektívni cezhraničná spolupráca Bratislavy a Dolného Rakúska tak, aby sa zatraktívnili kultúrne pamiatky hradu Devín a kaštieľa Marchegg pre širokú verejnosť v slovensko-rakúskom pohraničí.
Trvanie projektu: 9/2021 - 12/2022

Kontakt

Adresa: Múzeum mesta Bratislavy Radničná 1 815 18 Bratislava
+421 2 5910 0811
zavolať
mmba@bratislava.sk
napísať