Projekty

Vyhlasujeme súťaž na „Živé námestie“

12.5.2022

Námestie Slovenského národného povstania a Kamenné námestie predstavujú v súčasnosti jedno z najvýznamnejších mestských priestranstiev v Bratislave. Nachádzajú sa v centre mesta v pamiatkovej zóne. Toto územie je historicko-spoločensky významným priestorom, ale zároveň aj dôležitým prestupným uzlom pre mestskú hromadnú dopravu. Navyše je tu viacero pamiatkovo chránených objektov. Podobne, ako v niektorých iných európskych mestách, bolo aj v Bratislave 20. storočie charakteristické dynamickým vývojom centrálnych mestských priestorov. Niektoré z nich napriek svojmu významu prechádzajú postupným úpadkom. Názor, že súčasný stav tohto verejného priestoru je nevyhovujúci, je otvorene zdieľaný medzi odborníkmi, verejnosťou a samosprávou.

Dlhodobo hovorím, že v Bratislave máme voči verejnému priestoru veľký dlh a chcem, aby sme tento stav napravili. Hnacou silou zmien je najmä Metropolitný inštitút Bratislavy, ktorý sa v jednom zo svojich prvých projektov podujal doslova opraviť verejný priestor na Námestí SNP, Klobučníckej, Treskoňovej ulici a Kamennom námestí. Nadviazali sme na projekt Živé námestie a mňa teší, že nadšenie a nasadenie skvelých ľudí z občianskych združení a dobrovoľníkov, ktorým sa už podarilo zmeniť priestor pred Starou tržnicou, má pokračovanie aj v Metropolitnom inštitúte Bratislavy,“ priblížil primátor Bratislavy, Matúš Vallo.

V rámci projektu „Živé námestie“ boli zozbierané dáta a spracované analýzy, ktoré sa týkajú Námestia SNP a Kamenného námestia. Tieto poslúžili ako podklad pre verejnú architektonickú súťaž, z ktorej môže následne vzísť dlhodobá stratégia rozvoja týchto území. Zámerom je, aby budúcu podobu námestia pomohli vytvoriť čo najlepší architekti a aby bola tým najlepším, čo je dnes možné.

Prihlásiť sa do súťaže je možné do 17.januára 2020. Na začiatku vyberie komisia z prihlásených tímov štyri, ktoré sa na základe predložených podkladov budú javiť ako najspôsobilejšie pre spracovanie kvalitného návrhu. Na úvodnej verejnej konferencii, ktorú predpokladáme v marci 2020, im bude predstavené územie a aktuálna diskusia v témach, ktoré považujeme za najpodstatnejšie. Po necelých dvoch mesiacoch, na prelome apríla/mája 2020, by všetky tímy mali predstaviť komisii, expertom a lokálnym aktérom svoje koncepcie. Po diskusii dostanú spätnú väzbu a usmernenia pre ďalšie dopracovanie. Následne, s odstupom približne ďalších dvoch mesiacov, predstavia súťažiaci už dopracované návrhy, komisia ich po diskusii vyhodnotí a zoradí podľa kvality. Súťažiaci predložia cenové ponuky, ktoré budú posúdené spolu s výstupmi z predchádzajúcej etapy. S účastníkom, ktorého ponuka (primárne kvalita, sekundárne cena) bude najlepšia, sa uzatvorí zmluva, ktorej predmetom bude ďalšia práca na návrhu v nadväzujúcich projektových stupňoch.

Členovia komisie:

Náhradníci členov komisie:

  • Antonín Novák, CZ, architekt, www.drnh.cz ↗︎
  • Juraj Šujan, SK, poradca primátora Bratislavy, architekt v Šujan-Štassel
  • Michal Marcinov, SK, MIB – Útvar verejného priestoru, člen Živé námestie, kraj. arch. – LABAK
  • Roman Žitňanský, SK, MIB – Útvar verejného priestoru, architekt

Experti, prizvané osoby a lokálny aktéri:

Pri úvodnej konferencii a pri pracovných stretnutiach sa zúčastnia aj experti, prizvané osoby a lokálni aktéri na danom území. Ide o cca. 30 odborníkov na rôzne aspekty riešeného zadania, zástupcov inštitúcií sídliacich v riešenom území a ďalších relevantných prizvaných.

Princípy pre kvalitný verejný priestor v Bratislave

V súčasnosti Metropolitný inštitút Bratislavy pripravuje nový dokument, ktorý stanovuje princípy, ktoré by sa mali uplatňovať pri tvorbe verejných priestorov v Bratislave. Revitalizácia Námestia SNP a Kamenného námestia bude slúžiť ako pilotný projekt, v ktorom sa dané princípy aplikujú v rámci tém:

  • Priestorová identita

Podporenie genia loci a pamäte miesta, čitateľnosť mestskej krajiny, dramaturgia vnímania a využívania priestoru, ľahká identifikovateľnosť priestorov, odstraňovanie vizuálneho smogu.

  • Mobilita

Preferencia pešieho pohybu pred ostatnými formami dopravy, následne cyklodoprava, verejná doprava, obslužná doprava a osobná doprava.

  • Životné prostredie

Zavádzanie opatrení slúžiacich na adaptáciu na klimatickú zmenu – výsadba a zachovanie uličných stromoradí, prispôsobenie výberu drevín na predpokladané zvýšenie teploty, druhová diverzifikácia drevín, hospodárenie so zrážkovou vodou.

  • Zdravie a bezpečnosť

Tvorba zdravého prostredia – podpora aktívneho pohybu, opatrenia na redukciu znečistenia, hluku, nevhodného osvetlenia, vizuálna a sociálna kontrola, interakcia.

  • Sociálna dimenzia, inklúzia

Verejný priestor má slúžiť všetkým užívateľom – v rovine sociálnych a generačných vrstiev alebo schopnosti mobility.

  • Funkčnosť a ekonomická návratnosť

Pri tvorbe priestorov je nutné brať do úvahy ich budúcu funkčnú náplň - vytvoriť jej potrebné infraštruktúrne zabezpečenie, terénnu konfiguráciu a vyhnúť sa formovaniu vizuálnych bariér.

Ďalšie podrobné informácie o súťaži sú zverejnené na: https://bratislava.sk/sk/namestie-snp-a-kamenne-namestie-bratislava-sutazny-dialog-2019-2020 ↗︎

Zdieľať