International

Google Translator

Vyhľadávanie 


 
 

Cesta: Titulka > Mesto a jeho správa > Register mesta

 

Register mesta

Úvod

 
Verejný register odberateľských vzťahov podľa zákona č. 546/2010 Z.z. Samospráva hlavného mesta SR Bratislavy vykoná v priebehu kalendárneho roka tisícky finančných operácií, uzatvorí stovky zmlúv a rozhodne o mnohých majetkových transakciách. V záujme zvyšovania verejnej kontroly pri nakladaní s verejnými financiami a hospodárení s mestským majetkom bratislavská samospráva zverejňuje všetky oficiálne dokumenty. Okrem dokumentov, ktoré budú postupne zverejňované po ich schválení, podpísaní dotknutými stranami, v archíve budú postupne dopĺňané informácie o zmluvách a faktúrach, ktoré boli v mene hlavného mesta SR Bratislavy uzavreté, zaplatené pred 31. decembrom 2010. Verejný register odberateľských vzťahov ako centrálny register zmlúv, objednávok, faktúr a rozhodnutí je zoznamom zmlúv uzatvorených s Hlavným mestom SR Bratislava od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúdajú zmluvy účinnosť deň po zverejnení v na webovom sídle. Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
 
 

 

Nové dokumenty

 • Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0416 17 00 (26.5.2017)
  Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0416 17 00/ Nájomca: Miroslav Milán a Alena Milánová/ Dátum uzatvorenia zmluvy: 26.5.2017/Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
  Zverejnené dňa: 26.5.2017
  Zložka dokumentov: Prenájom pozemkov
 • Dodatok č. 08-83-0493-15-01 k Zmluve o nájme pozemku č. 08-83-0493-15-00 (26.5.2017)
  Spoloční nájomcovia: Anton Herceg, JUDr. Zuzana Hercegová, Ing. arch. Roman Hájek, JUDr. Boris Reken a JUDr. Lucia Reken
  Dátum podpísania dodatku: 26.5.2017
  Dátum účinnosti dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
  Dátum zverejnenia dodatku: 26.05.2017
  Zložka dokumentov: Prenájom pozemkov
 • Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0346-17-00 (26.5.2017)
  Nájomca: Mestská časť Bratislava-Čunovo
  Dátum podpísania zmluvy: 26.5.2017
  Účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
  Dátum zverejnenia:26.05.2017
  Zložka dokumentov: Prenájom pozemkov
 • Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0268 17 00 (26.5.2017)
  Nájomca: Gabriela Tešlárová
  Dátum uzatvorenia zmluvy: 26.05.2017
  Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
  Dátum zverejnenia:26.05.2017
  Zložka dokumentov: Prenájom pozemkov
 • Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0347-17-00 [PDF, 1,1 MB] (26.5.2017)
  Spoloční nájomcovia: jednotliví vlastníci pozemkov v k. ú. Čunovo, zastúpení Ing. arch. Danielom Szabó, PhD.
  Dátum podpísania zmluvy: 26.5.2017
  Účinnosť zmluvy - dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
  Dátum zverejnenia:26.05.2017
  Zložka dokumentov: Nájomné zmluvy
 • Kúpna zmluva č. 60/2017/KZ (26.5.2017)
  Kúpna zmluva č. 60/2017/KZ, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 2899/3 a 2899/16 v k. ú. Vajnory.
  Uzatvorené dňa: 9.05.2017
  Zverejnené dňa: 26.05.2017
  Zložka dokumentov: Kúpne zmluvy
 • Kúpna zmluva č. 091 02 17 3 (26.5.2017)
  Kúpna zmluva č. 091 02 17 3, ktorej predmetom je predaj pozemkov registra „C“ katastra nehnuteľností parc. č. 6070/8, 6070/9, 6070/10, 6070/11, 6070/12 v k. ú. Podunajské Biskupice.
  Uzatvorené dňa: 19.05.2017
  Zverejnené dňa: 26.05.2017
  Zložka dokumentov: Kúpne zmluvy
 

Vybrané dokumenty

 • legislatívaLegislatívny rámec (10.1.2011)
  ZÁKON 546
  z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  Zložka dokumentov: O stránke

 
 

 

Vyberáme

Kontakt

©
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, Tel: +421 2 5935 6111, E-mail: webmaster@bratislava.sk

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


Autorské práva | Implementácia | Redakčný a publikačný systém | Prehlásenie o ochrane súkromia | Podmienky pre použitie | Prístupnost | Prihlásiť sa | Registrovať sa | VPN | VPN W7

Bratislava on line

 • Facebook
 • Flickr
 • I
 • RSS
 • Twitter